Po której stronie jezdni należy poruszać się wózkiem? Pytanie prawnicze

Kiedy jeżdżę samochodem, zdarza mi się omijać osoby pchające wózki (w tym z dziećmi), idące skrajem jezdni w tym samym kierunku co ruch samochodów. Wzdłuż drogi nie ma chodnika. Czy te osoby poruszają się prawidłowo? Czy nie powinny poruszać się po przeciwległej stronie jezdni, tak żeby widzieć nadjeżdżające pojazdy i móc zareagować w razie niebezpieczeństwa? – Paweł Wrzesiński (e-mail)

Rys. Paweł Wakuła

To zależy, czy poruszają się w strefie zamieszkania, czy nie. Wedle definicji zawartej w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), użyte w niej określenie „pieszy” oznacza „osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej”.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, „pieszy jest obowiązany korzystać z drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi”.

Wedle treści art. 11 ust. 2 „pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi”.

Powyższych przepisów nie stosuje się jednak w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch (art. 11 ust. 5).

Jeśli więc osoba pchająca wózek nie znajduje się w strefie zamieszkania, a musi poruszać się jezdnią, to powinna poruszać się jej lewą stroną, jak najbliżej jej krawędzi i ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

 

2023-05-22

Jan Paragraf