Regulamin serwisu

Postanowienia wstępne:

 

Wydawcami serwisu internetowego Angora24.pl („Serwis”) są Wydawnictwo Westa-Druk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pl. Komuny Paryskiej 5A oraz RD Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Broniewskiego 15. Serwis umieszczony jest w domenie Angora24.pl pod adresem URL: http://www.Angora24.pl

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);

Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Konsumentom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w rubryce „Polityka prywatności”.

Serwis (zawartość):

Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych tygodnika Angora. Materiały, które ukazały się w papierowym wydaniu tygodnika przeznaczone są wyłącznie do druku.

Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Westa-Druk lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie aktualnych artykułów. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: redakcja@truestory.pl

Postanowienia końcowe:

Westa-Druk i RD Media dołożą wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie. Wydawcy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Westa-Druk i RD Media.

Westa-Druk i RD Media zastrzegają sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres e-mail: redakcja@truestory.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez RD Media w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: redakcja@truestory.pl

Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Serwisu tj. od dnia 18.05.2023

Westa-Druk i RD Media zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.